Hallitus

Aina Group Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät osakeyhtiölain perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten elinten päätettäväksi. Hallituksen työjärjestys määrittelee tarkemmin hallituksen toiminnan.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviä ovat mm.

 • konsernin strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen, vuositavoitteen käsittely, vuositavoitteen ja strategioiden toteutumisen seuranta, tarvittavien toimien käynnistäminen mahdollisten poikkeamien korjaamiseksi
 • osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen
 • strategisesti merkittävien yritys- ja kiinteistökauppojen sekä investointien hyväksyminen
 • investointien hyväksyminen erillisen investointiohjeen mukaisesti
 • sijoitusstrategiasta päättäminen
 • osingonjakoehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle
 • yhtiön toimintaan liittyvien keskeisten riskien ja niiden hallinnan vuosittainen läpikäynti sekä niitä koskevien ohjeiden antaminen toimitusjohtajalle; mahdollisten korjaustoimien käynnistäminen
 • toimitusjohtajan nimittäminen ja tehtävästä vapauttaminen
 • toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista päättäminen
 • yhtiön organisaation vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta
 • toimitusjohtajan suorien alaisten työehtojen vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta
 • tilintarkastajien kanssa yhteisen kokouksen pitäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa
 • muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle.
 • muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muuten säädetyistä tehtävistä vastaaminen.  

 

Aina Group Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 5–7 jäsentä ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.      

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2018 hallituksen jäseniksi valittiin  Panu Ala-NikkolaJuha Jaatinen, Matti Puotila, Ilkka Ruohola, Merja Sohlberg ja Matti Vikkula sekä uudeksi jäseneksi Tomi Kaismo. Puheenjohtajana toimii Panu Ala-Nikkola ja varapuheenjohtajana Matti Puotila. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja ja niiden merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, jotka eivät ole hallituksen kokouksessa muutoin edustettuina sekä tarvittaessa erikseen pyydetyt henkilöt.

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan viisi kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Vuoden 2016 aikana hallitus kokoontui kuusi kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 97,7 %.

Aina Group Oyj:ssä ei ole nimitysvaliokuntaa. Hallituksen puheenjohtaja keskustelee joidenkin merkittävien osakkeenomistajien kanssa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Henkilöesitykset yhtiökokoukselle pyritään ilmoittamaan yhtiökokouskutsussa.

Aina Group Oyj:ssä ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan hallituksen tehtävänä on valvoa tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Lisäksi hallitus seuraa merkittäviä taloudellisia riskejä ja toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.

Aina Group Oyj:n palkitsemisvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Liiketoimintoja johdetaan operatiivisissa yksiköissä; AinaCom Oy:ssä ja Hämeen Sanomat Oy:ssä. Näiden yksiköiden hallitukset tekevät kyseiseen liiketoimintaan liittyvät operatiiviset linjaukset ja päätökset sekä valmistelevat liiketoimintayksiköiden strategiat Aina Group Oyj:n hallitukselle.

Tilintarkastajat informoivat vuosittain hallitusta tilintarkastussuunnitelmastaan ja antavat kirjalliset seurantaraportit hallitukselle.

 

© Aina Group Oy 2017