Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön osakkeista on K-osakkeita enintään 20 000 kappaletta ja A-osakkeita enintään 87 600 kappaletta kuitenkin siten, että osakkeita ei yhteensä voi olla enempää kuin 87 600 kappaletta. Jokainen A-osake antaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen K-osake 20 ääntä. A-osakkeella ja K-osakkeella on samanlainen oikeus osinkoon.

Vuoden 2016 lopussa osakkeita oli yhteensä 58 911 kappaletta, joista A-osakkeita oli 53 843 ja K-osakkeita 5 068. Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli 11 782 200 euroa. 

K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta hallituksen päätöksellä. Muuntamista koskeva vaatimus on toimitettava yhtiölle kirjallisesti. A-osaketta ei voida muuntaa K-osakkeeksi. Kaikki yhtiön aiemmat L-osakkeet on muunnettu A-osakkeiksi 30.12.2002.

Yhtiön aikaisempi nimi oli HPO-yhtymä Oyj, joka ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2004 päätösten mukaan muutettiin Aina Group Oyj:ksi 30.12.2004. Vanhat osakekirjat ovat nimellä Hämeen Puhelin Oy.

 

Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmä on elektroninen osakkeiden rekisteri- ja käsittelyjärjestelmä. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön osakkeenomistajien tulee avata arvo-osuustili jossakin tilinhoitajayhteisössä (esim. omassa pankissa). Paperiset osakekirjat luovutetaan vaihdon yhteydessä pankille ja osakeomistukset kirjataan arvo-osuustilille. Arvo-osuusrekisterin pitäjä toimittaa tilinhaltijalle tili-ilmoitukset tehdyistä kirjauksista.

Arvo-osuustilien haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen aina kalenterivuoden päätyttyä. Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämä yhtiön omistajaluettelo on julkinen. 

Lisätietoja osakkeen vaihdosta arvo-osuudeksi saa omasta pankista ja arvo-osuusjärjestelmään liittymisen pääjärjestäjän Nordea Pankin Hämeenlinnan konttorista, puh. 0200 3000 sekä internet-sivulta www.ainagroup.fi.

Kadonneen osakekirjan kuolettamismenettelystä saa ohjeita yhtiöstä.

 

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli vuoden 2017 lopussa 15 356 arvo-osuusjärjestelmään  merkittyä osakkeenomistajaa. Osakkeista oli vaihdettu arvo-osuuksiksi 96,4 %. Arvo-osuuksiksi vaihtamattomia osakkeita oli yhteensä 2.112 kappaletta.  Näiden yhteisäänimäärä oli 2 283 ääntä eli 1,5% koko äänimäärästä.

 

Yhtiön omat osakkeet

Yhtiöllä ei ole omistuksessaan omia osakkeita.

 

Valtuutukset

Hallituksella ei ole käyttämättömiä valtuutuksia osakepääoman korotukseen, vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen tai optio-oikeuksien antamiseen. Yhtiöllä ei ole optio-ohjelmia.

 

Osakevaihto

Listaamattomiin osakkeisiin erikoistunut Privanet Securities Oy (www.privanet.fi) välittää yhtiön osakkeita.

© Aina Group Oy 2017