Osakeomistus, tilintarkastus, tiedottaminen, yhtiöjärjestys, osakkeet

Osakeomistus

Aina Group Oyj:n hallituksen omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa 537 A-sarjan osaketta ja 137 K-sarjan osaketta.

 

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan kuluvalle tilikaudelle kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille yhteinen varamies. Kaikkien tilintarkastajiksi valittavien tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy,  päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala.

Vuonna 2018 maksettiin palkkioita Aina Group -konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta yhteensä 13 767,00 euroa.

 

Tiedottaminen

Aina Group Oyj julkaisee kaikki tiedotteensa mukaan lukien osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset internet-sivuillansa. Julkistettavan informaation tarkoituksena on antaa kokonaiskuva konsernin toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

 

Yhtiöjärjestys

Kaupparekisteriin 19.11.2012 merkitty Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys on nähtävissä internet-sivuilla kohdassa Omistajat. 

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Aina Group Oyj:n osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä.

  A-sarja K-sarja
ISIN-koodi FI 0009 0119 77 FI 0009 0119 85
Osakkeiden kokonaismäärä 53 843 5 068

 

Tiedot suurimmista osakkeenomistajista päivitetään internet-sivuille neljä kertaa vuodessa.

 

© Aina Group Oy 2017