Sisäinen valvonta

Aina Group -konsernin liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuu kuvatun hallinto- ja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Toimitusjohtaja, konsernijohdon jäsenet sekä tytäryhtiöiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat vastuualueidensa kirjanpidon ja hallinnon, lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Aina Group Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisuudesta.

Tytäryhtiö sekä sen hallitus ja johto valvovat yhtiönsä kirjanpitoa ja hallintoa. Aina Group Oyj:n ulkoiset tilintarkastajat tarkastavat vuosittain emo- ja tytäryhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon.

Sisäisen kontrollin asettamat vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkas-tussuunnitelmissa.

Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvattujen raportointijärjestelmien avulla. Aina Group Oyj:ssä on konsernin sekä emoyhtiön että tytäryhtiön taloutta koskeva raportointijärjestelmä. Sen avulla seurataan toimintasuunnitelmien toteutumista.

Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Aina Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat antavat hallitukselle vuosittaisen tilintarkastus-suunnitelman pääkohdat, koko konsernia koskevat kirjalliset tilintarkastusraportit sekä juoksevat yhtiökohtaiset raportit konsernin talousjohdolle ja yhtiöiden johtajille.

Tilintarkastajat tapaavat hallituksen ja konsernin liiketoiminta-alueiden johdon kaksi kertaa vuodessa.   Tilintarkastajat tapaavat talousjohdon vähintään neljä kertaa vuodessa. 

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa konsernin normaalia suunnittelu-, toiminta- ja seurantaprosessia, josta raportoidaan hallitukselle. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaa uhkaavat riskit tunnistetaan sekä arvioidaan, niitä seurataan ja niihin vaikutetaan. 

Sisäinen tarkastus

Aina Group -konsernin sisäisestä tarkastuksesta on tehty palvelusopimus yhtiön tilin-tarkastusta hoitavan KPMG Oy:n kanssa.

 

© Aina Group Oy 2017