Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön osakkeista on K-osakkeita enintään 20 000 kappaletta ja A-osakkeita enintään 87 600 kappaletta kuitenkin siten, että osakkeita ei yhteensä voi olla enempää kuin 87 600 kappaletta. Jokainen A-osake antaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen K-osake 20 ääntä. A-osakkeella ja K-osakkeella on samanlainen oikeus osinkoon.

Osakkeita on tällä hetkellä yhteensä 58 911 kappaletta, joista A-osakkeita oli 53 843 ja K-osakkeita 5 068. Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli 1 178 220,00 euroa. 

K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta hallituksen päätöksellä. Muuntamista koskeva vaatimus on toimitettava yhtiölle kirjallisesti. A-osaketta ei voida muuntaa K-osakkeeksi. Kaikki yhtiön aiemmat L-osakkeet on muunnettu A-osakkeiksi 30.12.2002.

Yhtiön aikaisempi nimi oli HPO-yhtymä Oyj, joka ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2004 päätösten mukaan muutettiin Aina Group Oyj:ksi 30.12.2004. Vanhat osakekirjat ovat nimellä Hämeen Puhelin Oy.

 

Aina Group Oyj:n pääomanpalautus

Aina Group Oyj:n osakepääomaa on alennettu 24.9.2019 10.603.980,00 eurolla. Alentamismäärä, joka vastaa 180,00 euroa osakkeelta, on maksettu osakkeenomistajille 27.9.2019.

Kysymyksessä on sidottuun pääomaan kuuluvan osakepääoman palauttaminen osakkeenomistajille.  Keskusverolautakunnan antaman Ennakkoratkaisun 10/2019 (Diaarinumero VH/565/02.05.04/2019) mukaan ”Jos Aina Group Oyj jakaa hakijalle varoja hakemuksessa kuvatulla tavalla osakepääomaa alentamalla, varojenjakoa pidetään hakijan verotuksessa osakkeiden luovutushintaan verrattavana pääomatulona.”

Vakiintuneeseen verotuskäytäntöön viitaten kyseisestä pääomatulosta on oikeus vähentää osakkeiden hankintamenoa palautusta vastaavalla määrällä. 

Edellä olevaan viitaten käsityksemme mukaan pääoman palautuksen määrä (180,00 euroa/osake) vähentää osakkeen hankintamenoa. Mikäli hankintamenoa on jäljellä vähemmän kuin palautuksen määrä, on erotus luovutusvoittoa vastaavaa veronalaista pääomatuloa.
 

Arvo-osuusjärjestelmä


Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmä on elektroninen osakkeiden rekisteri- ja käsittelyjärjestelmä. Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämä yhtiön omistajaluettelo on julkinen. 

 

Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen  

 

Aina Group Pyj:n yhtiökokous päätti 14.6.2021 kokouksessaan, että osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti oikeudet kaikkiin sellaisiin Aina Group Oyj:n yhteistilille kirjattuihin osakkeisiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen 14.6.2021 päättymistä klo 15:00, on menetetty.  Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet menetetään. Osakkeita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 30.11.2021.

Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen on mitätöitävä menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet.

 

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli vuoden 2020 lopussa 56 928 arvo-osuusjärjestelmään  merkittyä osaketta.

 

Yhtiön omat osakkeet

Yhtiöllä ei ole omistuksessaan omia osakkeita.

 

Valtuutukset

Hallituksella ei ole käyttämättömiä valtuutuksia osakepääoman korotukseen, vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen tai optio-oikeuksien antamiseen. Yhtiöllä ei ole optio-ohjelmia.

 

Sivu päivitetty 15.6.2021

© Aina Group Oy 2017