Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön osakkeista on K-osakkeita enintään 20 000 kappaletta ja A-osakkeita enintään 87 600 kappaletta kuitenkin siten, että osakkeita ei yhteensä voi olla enempää kuin 87 600 kappaletta. Jokainen A-osake antaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen K-osake 20 ääntä. A-osakkeella ja K-osakkeella on samanlainen oikeus osinkoon.

Osakkeita on tällä hetkellä yhteensä 58 911 kappaletta, joista A-osakkeita oli 53 843 ja K-osakkeita 5 068. Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli 1 178 220,00 euroa. 

K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta hallituksen päätöksellä. Muuntamista koskeva vaatimus on toimitettava yhtiölle kirjallisesti. A-osaketta ei voida muuntaa K-osakkeeksi. Kaikki yhtiön aiemmat L-osakkeet on muunnettu A-osakkeiksi 30.12.2002.

Yhtiön aikaisempi nimi oli HPO-yhtymä Oyj, joka ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2004 päätösten mukaan muutettiin Aina Group Oyj:ksi 30.12.2004. Vanhat osakekirjat ovat nimellä Hämeen Puhelin Oy.

 

Aina Group Oyj:n pääomanpalautus

Aina Group Oyj:n osakepääomaa on alennettu 24.9.2019 10.603.980,00 eurolla. Alentamismäärä, joka vastaa 180,00 euroa osakkeelta, on maksettu osakkeenomistajille 27.9.2019.

Kysymyksessä on sidottuun pääomaan kuuluvan osakepääoman palauttaminen osakkeenomistajille.  Keskusverolautakunnan antaman Ennakkoratkaisun 10/2019 (Diaarinumero VH/565/02.05.04/2019) mukaan ”Jos Aina Group Oyj jakaa hakijalle varoja hakemuksessa kuvatulla tavalla osakepääomaa alentamalla, varojenjakoa pidetään hakijan verotuksessa osakkeiden luovutushintaan verrattavana pääomatulona.”

Vakiintuneeseen verotuskäytäntöön viitaten kyseisestä pääomatulosta on oikeus vähentää osakkeiden hankintamenoa palautusta vastaavalla määrällä. 

Edellä olevaan viitaten käsityksemme mukaan pääoman palautuksen määrä (180,00 euroa/osake) vähentää osakkeen hankintamenoa. Mikäli hankintamenoa on jäljellä vähemmän kuin palautuksen määrä, on erotus luovutusvoittoa vastaavaa veronalaista pääomatuloa.
 

Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmä on elektroninen osakkeiden rekisteri- ja käsittelyjärjestelmä. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön osakkeenomistajien tulee avata arvo-osuustili jossakin tilinhoitajayhteisössä (esim. omassa pankissa). Paperiset osakekirjat luovutetaan vaihdon yhteydessä pankille ja osakeomistukset kirjataan arvo-osuustilille. Arvo-osuusrekisterin pitäjä toimittaa tilinhaltijalle tili-ilmoitukset tehdyistä kirjauksista.

Arvo-osuustilien haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen aina kalenterivuoden päätyttyä. Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämä yhtiön omistajaluettelo on julkinen. 

Lisätietoja osakkeen vaihdosta arvo-osuudeksi saa omasta pankista ja arvo-osuusjärjestelmään liittymisen pääjärjestäjän Nordea Pankin Hämeenlinnan konttorista, puh. 0200 3000 sekä internet-sivulta www.ainagroup.fi.

Kadonneen osakekirjan kuolettamismenettelystä saa ohjeita yhtiöstä.

 

Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen  


Aina Group Oyj:n (Y-tunnus: 0146642-7), entisiltä toiminimiltään Tavastehus Telefon Aktiebolag, Hämeen Puhelin Oy ja HPO-yhtymä Oyj, osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 23.8.2003. Tällöin osakkeenomistajien tuli vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvien osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustililleen ilmoittautumispäivään mennessä. Ne osakkeet, joita ei ollut kirjattu osakkeenomistajan osoittamalla arvo-osuustilille ilmoittautumispäivään mennessä, kirjattiin arvo-osuusrekisteriin avatulle yhteiselle arvo-osuustilille eli nk. yhteistilille, jolla niitä on säilytetty osakkeenomistajien lukuun. Yhteistili on tarkoitettu osakkeiden tilapäiseen säilytykseen siihen asti, että osakkeenomistajat kirjauttavat osakkeensa omalle arvo-osuustililleen. Aina Group Oyj:n osakkeita on kuitenkin edelleen kirjattuna yhteistilille, koska näiden osakkeiden omistajat eivät ole arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen jälkeen tehneet kirjaamisvaatimusta.

Hallitus ehdottaa, että Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Aina Group Oyj:n yhteistilille kirjattuihin osakkeisiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä 16.4.2021 klo 14, on menetetty. Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet menetettäisiin. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Hallitus ehdottaa, että hallituksen olisi mitätöitävä menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet. 

Menettämisseuraamus koskisi enintään yhteistilillä 12.3.2021 olevia 1 978 Aina Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa 3,36 prosenttia Aina Group Oyj:n osakkeista ja 1,38 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Edellä tarkoitetusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen edellä mainittua asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 30.11.2021.  
 

 

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli vuoden 2020 opussa 56 928 arvo-osuusjärjestelmään  merkittyä osakkeenomistajaa. Osakkeista oli vaihdettu arvo-osuuksiksi 96,6 %. Arvo-osuuksiksi vaihtamattomia osakkeita oli yhteensä 1 983 kappaletta.  Näiden yhteisäänimäärä oli 2 154 ääntä eli 1,4 % koko äänimäärästä.

 

Yhtiön omat osakkeet

Yhtiöllä ei ole omistuksessaan omia osakkeita.

 

Valtuutukset

Hallituksella ei ole käyttämättömiä valtuutuksia osakepääoman korotukseen, vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen tai optio-oikeuksien antamiseen. Yhtiöllä ei ole optio-ohjelmia.

 

Osakevaihto

Listaamattomiin osakkeisiin erikoistunut Privanet Securities Oy (www.privanet.fi) välittää yhtiön osakkeita.

 

Sivu päivitetty 16.3.2021

© Aina Group Oy 2017