Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 13.4.2018 kello 14.00 alkaen Aina Group Oyj:n toimitalossa, Parolantie 104, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla ja kahvitarjoilu alkavat kello 13.00.


  A.    Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  1.    Kokouksen avaaminen
  2.    Kokouksen järjestäytyminen
  3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6.    Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  7.    Tilinpäätöksen vahvistaminen
  8.    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen


  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkona 50,00 euroa/osake eli yhteensä 2.945.550,00 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2018.

  9.    Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

  10.    Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
  Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3 osaa yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.900,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 900,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 900,00 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 450,00 euroa kokoukselta. 

  11.    Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

  12.    Hallituksen jäsenten valitseminen
  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Panu Ala-Nikkola, Juha Jaatinen, Matti Puotila, Ilkka Ruohola, Merja Sohlberg ja Matti Vikkula sekä uudeksi jäseneksi Tomi Kaismo. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

  13.    Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  14.    Tilintarkastajien valitseminen
  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajana jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala. 

  15.  Kokouksen päättäminen

   

  B.  Yhtiökokousasiakirjat

  Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 21.3.2018 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Parolantie 104, Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävissä myös kokouspaikalla.

  Vuosikertomus 2017, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi keskiviikkona 21.3.2018.

   

  C.  Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

  1.    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen  
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 3.4.2018 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään tiistaina 10.4.2018  klo 10.00.


  Ilmoittautuminen voi tapahtua: 
  a)     kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,
  b)     puhelimitse numeroon 075 755 2003 / Annu Arima (ma-pe klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana) tai 
  c)      sähköpostilla annu.arima@aina.fi.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  2.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  3.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 10.4.2018 klo 10.00 mennessä.

  4.    Muut tiedot

  Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.3.2018 53.843 A-osaketta ja 5.068 K-osaketta eli yhteensä 58.911 osaketta sekä A-osakkeilla 53.843 ääntä ja K-osakkeilla 101.360 ääntä eli yhteensä 155.203 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

  Hämeenlinnassa 9. päivänä maaliskuuta 2018

   

  AINA GROUP OYJ

  Hallitus

   

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017