Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

  * Liiketulos 3,9 milj. euroa
  * Osinkoehdotus 45 euroa osakkeelta

  Konserni

  Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 86,0 milj. euroa (98,8 milj. euroa vuonna 2009), liiketulos 3,9 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), tulos ennen veroja 3,4 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) ja tilikauden tulos 3,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Konsernitaseen 31.12.2010 loppusumma oli 55,2 milj. euroa (64,2 milj. euroa), oma pääoma 22,6 milj. euroa (21,7 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 46,5 % (39,1 %).

  Konsernin liikevaihto laski 13,0 %. Liikevaihdon laskuun ICT-liiketoiminnassa vaikutti muille teleoperaattoreille myytävän liikenteen väheneminen sekä pääkaupunkiseudun verkon ja siihen liittyvien merkittävien asiakkuuksien myyminen. Liikevaihtoon vaikutti kasvattavasti media-liiketoiminnan kohentuminen.

  Tilivuoden liiketulos nousi nollatasosta 3,9 milj. euroon, joka johtui suurelta osin edellä mainitusta pääkaupunkiseudun verkon myymisestä. On kuitenkin todettava, että vaikka myyntivoitto nosti liikevoittoa, vaikutti se operatiiviseen tulokseen pienentävästi. Tilivuoden aikana tehdyt säästötoimenpiteet ja niistä merkittävimpänä ICT-liiketoiminnan henkilöstön määrän pienentäminen, vaikuttivat tulokseen vasta loppuvuodesta.

  Hallituksen puheenjohtajan katsaus:

  Aina Groupissa on usean vuoden ajan toimittu uuden liiketoimintamallin kehittämiseksi pohjautuen entistä parempaan asiakaskunnan tulevien tarpeiden ymmärtämiseen ja alan huippua olevaan omaan teknologian ja osaamisen "paketoimiseen" asiakkaidemme kilpailukyvyn parantamiseksi.

  Menneen vuoden aikana Aina Groupin strategian kulmakivet selkeytyivät ja työtä on voitu jatkaa selvästi kohdistetummin joustavalla tarjonnalla ja tarkemmin määritetyllä asiakasfokuksella painopisteen siirtyessä koko valtakunnan laajuiseen markkinointiin ja myyntiverkoston luomiseen.

  Aina Group on sekä media- että ICT-liiketoiminnassaan tilanteessa, jossa tulevaisuuden menestystekijät ovat olemassa ja niiden hyvällä toteutuksella yrityksestä on tuleva merkittävä toimija alallaan. Haluankin tässä yhteydessä lausua kiitokseni koko Aina Groupin henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille ja erityisesti omistajille, joiden kärsivällisyys on mahdollistanut tämän pitkähkön muutosprosessin. 

  Tapio Hintikka


  Toimitusjohtajan katsaus

  Vuosi 2010 oli Aina Groupin osalta erinomainen kehittymisen vuosi. Se alkoi vielä kohtuullisen epävarmoissa tunnelmissa, mutta varsin nopeasti kevään kuluessa taloudellinen aktiivisuus lisääntyi, joka näkyi sekä media- että ICT- liiketoiminnan kasvamisena. Vuosi oli strategian ja rakenteiden kehittymisen suhteen merkittävä. Liiketoiminta-alueiden strategiat kirkastuivat ja keskeinen linjaus AinaComin yritysliiketoiminnan osalta vietiin loppuun: pääkaupunkiseudun verkot myytiin hyvälle yhteistyökumppanille ja toimintamme perustuu nyt virtuaalioperaattorimalliin.

  Sekä media- että ICT-liiketoiminta elävät seuraavina vuosina nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä tarkoittaa strategioiden osalta jatkuvaa kehittämistä ja täsmennyksiä.

  ICT-liiketoiminnassa Aina Group panostaa erityisesti asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen, asiakasratkaisujen luomiseen ja paketointiin tarpeiden täyttämiseksi.  Hintakilpailu on edelleen rajua ja ohjaa lähes täysin varsinkin kuluttajien käyttäytymistä. Tulevaisuuden kannalta ICT- palvelutarjonta on erityisesti PK-yritysten kilpailuedellytysten kehittämisessä ja kuntien tehokkuuden lisäämisessä ensiarvoisen tärkeätä.  Myös kuluttajamarkkinassa tarjonnan helppous ja asiakastarpeen huomioiminen teknologiaratkaisun sijaan asettaa koko alalle suuria kehittämistarpeita.

  Medialiiketoiminnassa on keskeisintä löytää tasapaino printti- ja sähköisen median osalta sekä lukijoiden että ilmoittajien erilaisten tarpeiden täyttämiseksi. Ennen kaikkea niin, että saatava palvelu ja lisäarvo ovat niin hyviä, että lukumuodosta riippumatta lukija on valmis maksamaan mediasisällöistä.

  Haluan kiittää Aina Groupin henkilöstöä erinomaisesta työpanoksesta, kaikkia asiakkaitamme siitä luottamuksesta, jota olette meitä kohtaan osoittaneet sekä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä.

  Jaakko Nevanlinna


  Medialiiketoiminta

  Aina Group -konsernin medialiiketoimintaan kuuluvat yhtiöt vuonna 2010 olivat Hämeen Sanomat Oy, sen tytäryhtiöt Ilves Jakelu Oy ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiöt Hämeen Lehtipaino Oy ja Jakelukulma Oy, joissa molemmissa omistusosuus on 20 %. Hämeen Sanomat Oy:n tytäryhtiöt Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, Hämeenlinnan Viikkouutiset Oy ja Radio Janne Oy sulautuivat emoyhtiöönsä 1.1.2010.

  Medialiiketoiminnan tilivuoden 2010 liikevaihto oli 18,0 milj. euroa (17,4 milj. euroa vuonna 2009). Tilivuoden aikana mediamyynnin lasku pysähtyi ja kääntyi vuoden loppua kohden kasvuun.

  Jo edellisenä vuonna aloitettu kulujen sopeutus jatkui vuoden 2010 ajan.

  ICT-liiketoiminta

  Aina Group -konsernin ICT-liiketoimintaan kuuluvat yhtiöt vuonna 2010 olivat Aina Oy, Ainatel Oy, AinaCom Oy ja Omnivest Oy. Merkittävin liiketoimintaa harjoittava yhtiö on AinaCom Oy.

  Konsernirakenteen selkeyttämiseksi AinaCom Helsinki Oy, AinaCom Partners Oy ja AinaCom Turku Oy sulautettiin emoyhtiöönsä AinaCom Oy:öön vuoden 2010 aikana.

  ICT-liiketoiminnan tilivuoden 2010 liikevaihto oli yhteensä 68,1 milj. euroa (81,5 milj. euroa vuonna 2009). ICT-liiketoiminnan liikevaihtoa pienensi muille teleoperaattoreille myytävän liikenteen väheneminen sekä pääkaupunkiseudun verkon ja siihen liittyvien merkittävien asiakkuuksien myyminen.

  Muut yhtiöt

  Aina Group Oyj on konsernin emoyhtiö, jonne on keskitetty konsernin talous- ja rahoitustoiminta, henkilöstöhallinto sekä konsernihallinto ja -viestintä. Emoyhtiön liikevaihto, joka on pääosin konsernin sisäistä, oli 2,6 milj. euroa (2,3 milj. euroa vuonna 2009).

  Omnivest Oy:n tilivuoden 2010 liikevaihto oli 0,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Omnivest Oy myi 15.1.2010 pääkaupunkiseudun kiinteän televerkon emoyhtiölleen AinaCom Oy:lle. Omnivest Oy:n liiketoiminnaksi jäi verkon myynnin jälkeen sijoitustoiminta.

  Investoinnit ja kehitystoiminta

  Konsernitilinpäätöksen mukaiset kuluvan käyttöomaisuuden kokonaisinvestoinnit vuonna 2010 olivat 3,1 milj. euroa (edellisenä vuonna 4,6 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin televerkkoihin, ohjelmistokehitykseen sekä mobiililiiketoiminnan kehittämiseen.

  Kehitystoimintaan käytettiin 1,8 milj. euroa (edellisenä vuonna 2,2 milj. euroa).

  Henkilöstö

  Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 418 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna (edellisenä vuonna 451). 

  Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

  Riskienhallinta on osa konsernin normaalia suunnittelu-, toiminta- ja seurantaprosessia. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaa uhkaavat riskit tunnistetaan sekä arvioidaan, niitä seurataan ja niihin vaikutetaan.

  Riskit voidaan luokitella pääluokkiin, joita ovat strategiset, operatiiviset, taloudelliset, vahinko- ja rahoitusriskit.

  Strategiset, operatiiviset ja taloudelliset riskit:

  ICT-toimiala on varsin kilpailtu ja viranomaistahojen säätelemä, mikä vaikuttaa konsernin liiketoimintaan. Tämän lisäksi teknologian nopealla kehityksellä voi olla suuri merkitys liiketoimintaan.

  Aina Group -konserni on viimeisten vuosien aikana laajentanut toimintaansa voimakkaasti erityisesti pääkaupunkiseudun yritysmarkkinoille sekä panostanut merkittävästi mobiililiiketoimintaan. Kyseisten liiketoimintojen kehitys ja erityisesti mobiililiiketoiminnan liittymämäärän ja hintatason kehitys muodostavat konsernin liiketoiminnalle merkittäviä operatiivisia ja taloudellisia riskejä. ICT-liiketoiminnan taloudellista riskiä lisää myös kiinteän verkon puhelinliikenteen vähentyminen.

  Strategisia riskejä saattaa myös lisätä toimialoilla tapahtuvat yritysjärjestelyt ja muutokset yhteistyöyrityksissä.

  Vahinkoriskit:
  Konsernin toiminta on olennaisilta osin pyritty kattamaan vakuutuksin onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen sekä toimintaan liittyvien oikeudenkäyntien ja kanteiden varalta.

  Rahoitusriskit: 
  Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Konsernin talousosasto vastaa toimenpiteistä, joilla mahdolliset rahoitusriskit tarvittaessa katetaan. Konsernin kassavirrat ovat valtaosin euromääräisiä, joten valuuttariski on erittäin pieni.

  Likvidien varojen sijoitukset tehdään kohteisiin, joiden luottokelpoisuus on hyvä. Myyntisaamisten luottoriskikertymät ovat vähäisiä suuren asiakaskannan ansiosta.

  Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

  Tilikauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

  Vuoden 2011 näkymät

  Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

  ICT -liiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan hieman kasvavan. Liikevaihtoa kasvattaa yritysliiketoiminnan ICT-palveluiden myynnin myönteinen kehitys sekä nouseva sopimuskanta.

  ICT-liiketoiminnan operatiivisen kannattavuuden ennakoidaan edelleen paranevan kasvun ja vuonna 2010 tehtyjen kustannussäästöjen ansiosta.

  Konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja kertaeristä puhdistetun koko vuoden liiketuloksen ennakoidaan parantuvan vuoteen 2010 verrattuna.

  Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä 

  Aina Group Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 69.747.907,90 euroa, josta tilikauden voitto oli 3.125.172,79 euroa. 

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkona 45,00 euroa/osake eli yhteensä 2.650.995,00 euroa ja että muut jakokelpoiset varat 67.096.912,90 jätetään omaan pääomaan.

  Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

  Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.4.2011.

  Yhtiökokous 14.4.2011

  Yhtiökokous pidetään torstaina 14.4.2011 klo 14.00. Yhtiökokouskutsu julkaistaan perjantaina 25.3.2011 tiedotteena sekä lauantaina 26.3.2011 ilmoituksella Hämeen Sanomissa. Tiedote on saatavissa yhtiön internet-sivulta www.ainagroup.fi.

  Vuosikertomus

  Vuoden 2010 vuosikertomus julkaistaan vain sähköisenä lauantaina 26.3.2011 yhtiön internet-sivulla www.ainagroup.fi.

  Osavuosikatsaukset
  Osavuosikatsaukset vuonna 2011 julkaistaan seuraavasti:
  Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2011  ma 16.5.
  Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011  ma 15.8.
  Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011  ma 14.11

  Osavuosikatsaukset ovat saatavissa internet-sivultamme www.ainagroup.fi

  Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan

  Lisätietoja antavat:
  Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, puh. 075 755 2001
  Talousjohtaja Hannamaija Reunanen, puh. 075 755 2004
  Hallintojohtaja Katri Pietilä, puh. 075 755 2002

   

  Tagit: vuosi-2011  
    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017