Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Hallinto ja viestintä
  Katri Pietilä

   

  KUTSU AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


  Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14.4.2011 kello 14.00 alkaen Hämeen Sanomat Oy:n toimitalossa, Vanajantie 7, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti alkaa kokouspaikalla kello 13.00.

  A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

       - Toimitusjohtajan katsaus

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 45,00 euroa osakkeelta, yhteensä 2.650.995,00 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.4.2011.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat merkittävää osaa yhtiön äänimäärästä, ehdottavat, että, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 1.000,00 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400,00 euroa kokoukselta.

  11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

  12. Hallituksen jäsenten valitseminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen nykyiset jäsenet johtaja Panu Ala-Nikkola, varatoimitusjohtaja Matti Carpén, diplomi-insinööri Tapio Hintikka, toimitusjohtaja Olli Liusjärvi ja agronomi Matti Puotila valitaan uudestaan.
   
  13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  14. Tilintarkastajien valitseminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajana jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala.

  15. Kokouksen päättäminen

   


  B.  Yhtiökokousasiakirjat

  Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 28.3.2011 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Parolantie 104, Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävissä myös kokouspaikalla.

  Vuosikertomus 2010, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi lauantaina 26.3.2011.

   


  C.  Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 4.4.2011 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 11.4.2011 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  a)  kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,
  b)  telefaksilla numeroon (03) 614 4373,
  c)  puhelimitse numeroon 075 755 2003/ Annu Arima (ma-pe klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana) tai
  d)   sähköpostilla annu.arima@aina.fi.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 11.4.2011 klo 10.00 mennessä.

  4. Muut tiedot

  Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.3.2011 53.843 A-osaketta ja 5.068 K-osaketta eli yhteensä 58.911 osaketta sekä A-osakkeilla 53.843 ääntä ja K-osakkeilla 101.360 ääntä eli yhteensä 155.203 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

  Hämeenlinnassa 25. päivänä maaliskuuta 2011

  AINA GROUP OYJ

  Hallitus

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, puh. 075 755 2001
  Hallintojohtaja Katri Pietilä, puh. 075 755 2002

  Tagit: vuosi-2011  
    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017