Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 14.6.2021 alkaen kello 14:00 osoitteessa Parolantie 104, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla alkaa kello 13:30.
  Kokouksessa ei ole jaettavaa materiaalia, eikä tarjoilua.

   

  A.     Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

   

  1.      Kokouksen avaaminen

  2.      Kokouksen järjestäytyminen

  3.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.      Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkona 20,50 euroa/osake eli yhteensä 1.207.675,50 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.6.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.6.2021.

  9.    Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

  10.  Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3 osaa yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.900,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 900,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 900,00 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 450,00 euroa kokoukselta.

  11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

  12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Panu Ala-Nikkola, Karri Laurén, Matti Puotila, Pauli Uusi-Kilponen ja Matti Vikkula. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

  13.  Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  14.  Tilintarkastajien valitseminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajana jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy. KPMG on ilmoittanut, että valinnan kohdistuessa heihin, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jorma Nurkkala.

  15.  Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen 

  Aina Group Oyj:n (Y-tunnus: 0146642-7), entisiltä toiminimiltään Tavastehus Telefon Aktiebolag, Hämeen Puhelin Oy ja HPO-yhtymä Oyj, osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 23.8.2003. Tällöin osakkeenomistajien tuli vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvien osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustililleen ilmoittautumispäivään mennessä. Ne osakkeet, joita ei ollut kirjattu osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ilmoittautumispäivään mennessä, kirjattiin arvo-osuusrekisteriin avatulle yhteiselle arvo-osuustilille eli nk. yhteistilille, jolla niitä on säilytetty osakkeenomistajien lukuun. Yhteistili on tarkoitettu osakkeiden tilapäiseen säilytykseen siihen asti, että osakkeenomistajat kirjauttavat osakkeensa omalle arvo-osuustililleen. Aina Group Oyj:n osakkeita on kuitenkin edelleen kirjattuna yhteistilille, koska näiden osakkeiden omistajat eivät ole arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen jälkeen tehneet kirjaamisvaatimusta.

  Hallitus ehdottaa, että Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Aina Group Oyj:n yhteistilille kirjattuihin osakkeisiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen 14.6.2021 päättymistä klo 15:00, on menetetty. Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet menetettäisiin. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Hallitus ehdottaa, että hallituksen olisi mitätöitävä menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet.

  Menettämisseuraamus koskisi yhteistilillä 12.3.2021 olevia Aina Group Oyj:n 1 969 A- ja 9 K-osaketta, mikä vastaa 3,36 prosenttia Aina Group Oyj:n osakkeista ja 1,38 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Edellä tarkoitetusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen edellä mainittua asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 30.11.2021.  

  Yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi on esitetty tarkemmat ohjeet kirjaamisvaatimuksen tekemiseksi.

  16.  Kokouksen päättäminen

   

  B.  Yhtiökokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Aina Group Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.ainagroup.fi.

  Vuosikertomus 2020, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi.

  Edellä mainituista asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille.

   

  C.  Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

   

  1.      Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 2.6.2021 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään perjantaina 4.6.2021 klo 14:00 mennessä.


  Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  a)    kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,

  b)    puhelimitse numeroon 040 868 2212 / Annu Arima (ma-pe klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana) tai

  c)     sähköpostilla annu.arima@aina.fi.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

   

  2.      Kokoukseen liittyvät mahdolliset poikkeusjärjestelyt

  Mikäli yhtiökokous joudutaan koronavirus COVID-19 -pandemian vuoksi hoitamaan poikkeusjärjestelyin, niistä tiedotetaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi, minkä lisäksi Aina Group Oyj on yhteydessä ilmoittautuneisiin osakkeenomistajiin ja antaa tarvittavat toimintaohjeet kokousmenettelystä.

   

  3.      Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

   

  4.      Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 9.6.2021 kello 14:00 mennessä.
   

  5.      Muut tiedot

  Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.3.2021 53.843 A-osaketta ja 5.068 K-osaketta eli yhteensä 58.911 osaketta sekä A-osakkeilla 53.843 ääntä ja K-osakkeilla 101.360 ääntä eli yhteensä 155.203 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

   

  Hämeenlinnassa 12. päivänä maaliskuuta 2021

   

  AINA GROUP OYJ

   

  Hallitus

   

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017