Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.4.2022 alkaen kello 14:00 osoitteessa Parolantie 104, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla alkaa kello 13:30. Kokouksessa ei ole jaettavaa materiaalia, eikä tarjoilua.

   

  A.     Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
   

  1.      Kokouksen avaaminen

  2.      Kokouksen järjestäytyminen

  3.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.      Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkona 23,90 euroa/osake eli yhteensä 1.362.634,60 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2022.

  9.      Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

  10.  Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3 osaa yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.900,00 euroa, varapuheenjohtajalle  ja hallituksen jäsenelle 600,00 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 450,00 euroa kokoukselta.

  11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

  12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Panu Ala-Nikkola, Karri Laurén, Matti Puotila, Pauli Uusi-Kilponen ja Matti Vikkula. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

  13.  Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  14.  Tilintarkastajien valitseminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajana jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy. KPMG on ilmoittanut, että valinnan kohdistuessa heihin, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jorma Nurkkala.

  15.  Ylimääräisestä osingonjaosta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa  Aina Group Oyj:n  hallituksen ja siinä tapauksessa, että yhtiökokous päättää asettaa yhtiön selvitystilaan hallituksen ehdotuksen mukaan, yhtiön selvitysmiehen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingonjaosta. Valtuutuksen perusteella yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaettavan osingon määrä voi olla enintään 130,00 euroa osakkeelta. Mikäli hallitus tai selvitysmies  päättää ylimääräisestä osingonjaosta, päättää se samalla ylimääräisen osingon osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Hallitus ehdottaa, että valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

  16. Selvitystilaan asettaminen

  Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Aina Group Oyj asetetaan selvitystilaan 1.10.2022 alkaen ja että selvitysmieheksi valitaan asianajaja Jukka Laitasalo.

  Päätös selvitystilaan asettamisesta on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n tarkoittamalla määräenemmistöllä.

  17.   Kokouksen päättäminen

   

  B.  Yhtiökokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu on lähetetty kirjallisena osakkeenomistajille, ja ne ovat lisäksi saatavilla Aina Group Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.ainagroup.fi.
   

  Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi viimeistään yhtä viikkoa ennen yhtiökokousta.
   

  Edellä mainituista asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille.

   

  C.  Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
   

  1.      Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 11.4.2022 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
   

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään keskiviikkona 20.4.2022.


  Ilmoittautuminen voi tapahtua:
   

  a)    kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,

  b)    puhelimitse numeroon 040 868 2250 / Elina Koskinen  tai numeroon  040 868 2212 / Annu Arima
  (ma-pe klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana)

  c)     sähköpostilla annu.arima@aina.fi.

   

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

   

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

   

  2.      Kokoukseen liittyvät mahdolliset poikkeusjärjestelyt

  Mikäli yhtiökokous joudutaan koronavirus COVID-19 -pandemian vuoksi hoitamaan poikkeusjärjestelyin, niistä tiedotetaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi, minkä lisäksi Aina Group Oyj on yhteydessä ilmoittautuneisiin osakkeenomistajiin ja antaa tarvittavat toimintaohjeet kokousmenettelystä.

   

  3.      Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.
   

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
   

  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

   

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

   

  4.      Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 20.4.2022 kello 10:00 mennessä.
   

  5.      Muut tiedot

  Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.3.2022 51.955 A-osaketta ja 5.059 K-osaketta eli yhteensä 57.014 osaketta sekä A-osakkeilla 51.955 ääntä ja K-osakkeilla 101.180 ääntä eli yhteensä 153.135 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

   

  Hämeenlinnassa 10. päivänä maaliskuuta 2022

  AINA GROUP OYJ

  Hallitus

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017