Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • KUTSU AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

  Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.4.2014 kello 14.00 alkaen Hämeen Sanomat Oy:n toimitalossa, Vanajantie 7, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla ja kahvitarjoilu alkavat kello 13.00.

  A.  Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  1.  Kokouksen avaaminen

  2.  Kokouksen järjestäytyminen

  3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.  Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä annetaan selostus liiketoimintakaupasta, jolla AinaCom Oy myi kuluttajaliiketoiminnan sekä kiinteät verkot laitteineen ja järjestelmineen

  7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8.  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkona 100,00 euroa/osake eli yhteensä 5.891.100,00 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.5.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.5.2014.

  9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10.  Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
  Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3 osaa yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ehdottavat, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheen-johtajalle 2.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 1.000,00 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500,00 euroa kokoukselta.

  11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

  12.  Hallituksen jäsenten valitseminen
  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Panu Ala-Nikkola, Eeva Grannenfelt, Olli Liusjärvi, Tuomo Marttila, Matti Puotila ja Ilkka Ruohola. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

  13.  Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  14.  Tilintarkastajien valitseminen
  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajana jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala.

  15.  Kokouksen päättäminen

   

  B.  Yhtiökokousasiakirjat

  Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 7.4.2014 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Parolantie 104, Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävissä myös kokouspaikalla.

  Vuosikertomus 2013, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan yhtiön internetsivuilla www.ainagroup.fi lauantaina 5.4.2014.

  C.  Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

  1.  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 15.4.2014 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina 24.4.2014 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
  a)  kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,
  b)  puhelimitse numeroon 075 755 2003 / Annu Arima (ma-pe klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana) tai
  c)   sähköpostilla annu.arima@aina.fi.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  2.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  3.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.4.2014 klo 10.00 mennessä.

  4.  Muut tiedot
  Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.4.2014 53.843 A-osaketta ja 5.068 K-osaketta eli yhteensä 58.911 osaketta sekä A-osakkeilla 53.843 ääntä ja K-osakkeilla 101.360 ääntä eli yhteensä 155.203 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

  Hämeenlinnassa 2. päivänä huhtikuuta 2014

  AINA GROUP OYJ

  Hallitus


  Lisätietoja antavat:
  Aina Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728
  Talousjohtaja Hannamaija Reunanen, puh. 075 755 2004


   

  Tagit: vuosi-2014  
    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017