Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • KUTSU AINA GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


  Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8.12.2014 kello 13.00 alkaen AinaCom Oy:n toimitalossa, Parolantie 104, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla ja kahvitarjoilu alkavat kello 12.00.

  A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Hallituksen ehdotus varojen jakamisesta vapaan oman pääoman eriin kuuluvasta erästä muut rahastot

  Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille vapaan oman pääoman eriin kuuluvasta erästä muut rahastot pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 285 euroa osakkeelta. Yhtiökokouskutsun toimittamispäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti jaon kokonaismäärä olisi 16.789.635 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.12.2014 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että jaettava määrä maksetaan 17.12.2014.

  7.  Kokouksen päättäminen


  B.  Yhtiökokousasiakirjat

  Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen päätösehdotus liitteineen on osakkeenomistajien nähtävänä 12.11.2014 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Parolantie 104, Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävissä myös kokouspaikalla.
  Hallituksen päätösehdotus ja tämä kokouskutsu sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat julkaistaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi 12.11.2014.


  C.  Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 26.11.2014 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
  osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään keskiviikkona 3.12.2014 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  a)  kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,
  b)  puhelimitse numeroon 075 755 2003 / Annu Arima (ma-pe klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana) tai
  c)   sähköpostilla annu.arima@aina.fi.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 3.12.2014 klo 10.00 mennessä.

  4. Muut tiedot

  Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.11.2014 53.843 A-osaketta ja 5.068 K-osaketta eli yhteensä 58.911 osaketta sekä A-osakkeilla 53.843 ääntä ja K-osakkeilla 101.360 ääntä eli yhteensä 155.203 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

  Hämeenlinnassa 7. päivänä marraskuuta 2014


  AINA GROUP OYJ

  Hallitus

  Hallituksen ehdotus oman pääoman palautuksesta

  Liitteet:

  Tagit: vuosi-2014  
    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017