Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 •  Aina Group Oyj:n (y-tunnus 0146642-7) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16.11.2018 kello 10.00 alkaen Aina Group Oyj:n toimitalossa, Parolantie 104, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla ja kahvitarjoilu alkavat kello 9.00.

   

  1. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

   

  1.       Kokouksen avaaminen

  2.       Kokouksen järjestäytyminen

  3.       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.       Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.       Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.       Ehdotus yrityskaupan hyväksymiseksi
   

  Hallitus on 20.10.2018 hyväksynyt ja 23.10.2018 allekirjoittanut kauppakirjan, jolla Telia Company AB (publ) (rekisterinumero 556103-4249) ostaa AinaCom Oy:n (y-tunnus 0962834-7) koko osakekannan. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen yhtiökokouksen hyväksynnälle.
   

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy edellä mainitun yrityskaupan, jossa Telia Company AB (publ) ostaa AinaCom Oy:n koko osakekannan yhtiön hallituksen hyväksymin ehdoin.
   

  7.       Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

  Hallitus ehdottaa, ehdollisena sille, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen mukaisesti kohdassa 6 olevan yrityskaupan, että yrityskaupasta seuraten yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukainen toimiala muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
   

  2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa media-alan sekä siihen liittyvää liiketoimintaa itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta sekä huolehtia konsernin rahoituksesta, hallinnosta ja muista yhteisistä toiminnoista. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa.

   

  8.       Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 13.4.2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon (50,00 euroa per osake) lisäksi osinkona 54,00 euroa/osake, yhteensä 3.181.194,00 euroa ehdollisena sille, että kohdassa 6 viitattu yritysjärjestely pannaan täytäntöön.
   

  Hallitus ehdottaa edelleen, että hallitus valtuutetaan päättämään edellä mainittujen ehtojen täyttyessä osingonmaksun tarkemmasta täsmäytyspäivästä sekä osingon maksupäivästä ja muista asian mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä. Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.
   

  Hallitus ehdottaa, että päätös ja valtuutus on voimassa 31.12.2018 asti.
   

  9.       Kokouksen päättäminen

   

  B.  Yhtiökokousasiakirjat

   

  Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset sekä muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 9.11.2018 yhtiön pääkonttorissa, osoite Parolantie 104, Hämeenlinna sekä yhtiön internet-sivuilla. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävissä myös kokouspaikalla.

   

  Tämä kokouskutsu julkaistaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi 25.10.2018.

   

  C.  Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
   

  1.       Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 
   

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 6.11.2018 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
   

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään tiistaina 13.11.2018 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
   

  a)    kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,

  b)    puhelimitse numeroon 075 755 2003 / Annu Arima (ma-pe klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana) tai

  c)     sähköpostilla annu.arima@aina.fi.

   

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

   

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

   

  2.       Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.
   

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
   

  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
   

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
   

  3.       Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 13.11.2018, klo. 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

   

  4.       Muut tiedot

  Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.10.2018 53.843 A-osaketta ja 5.068 K-osaketta eli yhteensä 58.911 osaketta sekä A-osakkeilla 53.843 ääntä ja K-osakkeilla 101.360 ääntä eli yhteensä 155.203 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

   

  Hämeenlinnassa 23. päivänä lokakuuta 2018

   

  AINA GROUP OYJ

  Hallitus

   

   

   

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017