Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n (y-tunnus 0146642-7) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.9.2021 kello 15.00 alkaen osoitteessa Parolantie 104, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla alkaa kello 14.00.
  Kokouksessa ei ole jaettavaa materiaalia, eikä tarjoilua.
   

  A.     Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
   

  1.      Kokouksen avaaminen

  2.      Kokouksen järjestäytyminen

  3.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.      Ehdotus yrityskaupan hyväksymiseksi

   

  Hallitus on 21.6.2021 hyväksynyt ja 22.6.2021 allekirjoittanut kauppakirjan, jolla Keskisuomalainen Oyj (y-tunnus 0174445-8) ostaa Hämeen Sanomat Oy:n (y-tunnus 0146644-3) koko osakekannan. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen yhtiökokouksen hyväksynnälle.
   

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy edellä mainitun yrityskaupan, jossa Keskisuomalainen Oyj ostaa Hämeen Sanomat Oy:n koko osakekannan yhtiön hallituksen hyväksymin ehdoin.

   

  7.  Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
   

  Hallitus ehdottaa, ehdollisena sille, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen mukaisesti kohdassa 6 olevan yrityskaupan, että yrityskaupasta seuraten yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § ja 4 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
   

  2 § Yhtiön toimialana on omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa, arvopaperikauppaa ja omistamiensa kiinteistöjen vuokrausta.
   

  4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
   

  Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

   
  Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

   

  8.  Ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta ja pääomanpalautuksesta osakkeenomistajille
   

  Hallitus ehdottaa, ehdollisena sille, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen mukaisesti kohdassa 6 olevan yrityskaupan, että yrityskaupasta seuraten yhtiökokous päättää alentaa yhtiön taseen 31.12.2020 mukaista 2.775.721,46 euron suuruista ylikurssirahastoa palauttamalla osakkeenomistajille kutakin yhtiön ulkona olevaa osaketta kohden pääomanpalautuksena 47,00 euroa. Tämä vastaa yhtiökokouskutsun päivämäärällä yhteensä 2.768.817,00 euron pääomanpalautusta. Pääoman palautuksen kokonaismäärä saattaa muuttua, mikäli yhtiön osakemäärässä tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä tapahtuu muutoksia yhtiökokouskutsun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivän välisenä aikana.


  Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaista kuulutus- ja rekisteröintimenettelyä. Ennen ylikurssirahaston alentamista Patentti- ja rekisterihallitus antaa julkisen kuulutuksen yhtiön velkojille. Yhtiö hakee kuulutuksen antamista viipymättä yhtiökokouksen jälkeen.


  Palautettava määrä maksetaan sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on myöntänyt luvan ylikurssirahaston alentamiselle, minkä oletetaan tapahtuvan tammi-helmikuussa 2022. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan täsmentämään pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä ja maksupäivä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallituksen lupa ylikurssirahaston palauttamiselle on myönnetty.


  Pääomanpalautuksen odotetaan tapahtuvan arviolta tammi-helmikuussa 2022. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.


  Ehdotuksen perusteena on yhtiön liiketoiminnan tarpeet ylittävän pääoman palauttaminen yhtiön osakkeenomistajille, mikä tehostaa yhtiön pääomien käyttöä eikä vaaranna yhtiön maksuvalmiutta eikä maksukykyä.
   

  9.  Kokouksen päättäminen

   

  B.  Yhtiökokousasiakirjat
   

  Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset sekä muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä erikseen sovittavana ajankohtana 26.8.2021 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Vanajantie 7, Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävissä myös kokouspaikalla.
   

  Tämä kokouskutsu julkaistaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi 25.8.2021.

   

  C.  Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille


  1.   Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 
   

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 6.9.2021 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
   

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 13.9.2021 klo 15.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:


  a)    kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,

  b)    puhelimitse numeroon 040 868 2212 / Annu Arima (ma-pe klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana) tai

  c)     sähköpostilla annu.arima@aina.fi.


  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

   

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
   

  2.   Kokoukseen liittyvät mahdolliset poikkeusjärjestelyt
   

  Mikäli yhtiökokous joudutaan koronavirus COVID-19 -pandemian vuoksi hoitamaan poikkeusjärjestelyin, niistä tiedotetaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi, minkä lisäksi Aina Group Oyj on yhteydessä ilmoittautuneisiin osakkeenomistajiin ja antaa tarvittavat toimintaohjeet kokousmenettelystä.

   

  3.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

   
  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

   
  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.


  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.


  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


  4.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

   
  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 13.9.2021, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
   

  5.   Muut tiedot

  Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.8.2021 53.843 A-osaketta ja 5.068 K-osaketta eli yhteensä 58.911 osaketta sekä A-osakkeilla 53.843 ääntä ja K-osakkeilla 101.360 ääntä eli yhteensä 155.203 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

   

  Hämeenlinnassa 17. päivänä elokuuta 2021


  AINA GROUP OYJ

  Hallitus

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017