Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj (Y-tunnus: 0146642-7), entisiltä toiminimiltään Tavestehus Telefon Aktiebolag, Hämeen Puhelin Oy ja HPO-yhtymä Oyj (”Yhtiö”), liitti osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään vuonna 2003. Tällöin osakkeenomistajien tuli vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvien osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustililleen ilmoittautumispäivään mennessä. Ne osakkeet, joita ei ollut kirjattu osakkeenomistajan osoittamalla arvo-osuustilille ilmoittautumispäivään mennessä, kirjattiin arvo-osuusrekisteriin avatulle yhteiselle arvo-osuustilille eli nk. yhteistilille, jolla niitä on säilytetty osakkeenomistajien lukuun. Yhteistili on tarkoitettu osakkeiden tilapäiseen säilytykseen siihen asti, että osakkeenomistajat kirjauttavat osakkeensa omalle arvo-osuustililleen. Osa Aina Group Oyj:n osakkeenomistajista ei ole tähän päivään mennessä esittänyt osakekirjaansa ja pyytänyt osakkeidensa kirjaamista osoittamalleen arvo-osuustilille. Kyseisten osakkeenomistajien osakkeita on säilytetty yhtiön lukuun yhteistilillä. Nämä osakekirjat on annettu Hämeen Puhelin Oy:n toiminimellä, mutta ne eivät liity 1.1.2003 perustettuun saman nimiseen yhtiöön (Hämeen Puhelin Oy), jonka Y-tunnus on 1799935-9.
   

  Miksi paperisten osakekirjojen menettämisseuraamus on ajankohtainen?

  Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi päättää, että oikeus yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta. Nykyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006.

  Paperisia osakekirjoja ja niihin liittyviä jälkivaihtovaatimuksia yhteistilillä olevien osakkeiden rekisteröimisestä osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille on esitetty Yhtiön osakkeita koskien viime vuosina vain vähäisissä määrin. Osakekirjojen säilyttämisestä aiheutuu Yhtiön vuotuisia kuluja. Vastaavia päätöksiä menettämisseuraamuksesta on tehty jo useissa muissa yhtiöissä.

   

  Mitä yhtiökokouksen päätös tarkoittaa ja mihin osakkeisiin se kohdistuu?

  Yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiön vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Menettämisseuraamus koskisi niitä yhteistilillä olevia Yhtiön osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 14.6.2021.  Ehdotus menettämisseuraamuksesta koskee näin ollen enimmillään Aina Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 yhtiökokouskutsun päivämääränä yhteistilille kirjattuja 1 969 yhtiön A- osaketta ja 9 K-osaketta, jotka ovat paperimuotoisina osakkeina osakkeenomistajien hallussa.

  Yhteistilille kirjatut osakkeet vastaavat noin 3,36 % Yhtiön koko osakekannasta ja 1,38 % osakkeiden tuottamista äänistä. Edellä mainitusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden osalta osakkeenomistaja on pätevästi vaatinut kirjaamista osoittamalleen arvo-osuustilille viimeistään 14.6.2021 kello 15:00 ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 30.11.2021. Ohjeet jälkivaihtovaatimusta koskien on esitetty jäljempänä näiden kysymysten ja vastausten yhteydessä.

   

  Menettämisseuraamus ei vaikuta niihin osakkeenomistajiin, joiden osakkeet ovat kirjattuina heidän henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen taikka osakkeisiin, jotka on hallintarekisteröity.

   

  Mitä menettämisseuraamuksen kohteena oleville osakkeille tapahtuu?

  Mikäli yhtiökokous päättää yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä, menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Hallituksen ehdotuksen mukaan Yhtiön hallituksen olisi mitätöitävä menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet.

   

  Mitä osakkeenomistajan tulee nyt tehdä?

  Paperiset Yhtiön osakkeet tulee muuntaa arvo-osuuksiksi ja kirjata yhteistililtä osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille siten, että kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille on vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 14.6.2021 klo 15:00 ja osakkeita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 30.11.2021. Tällöin menettämisseuraamus ei kohdistu kyseisiin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, jotka eivät ole vanhentuneet.

   

  Osakkeenomistajan tulee toimia seuraavasti:

  1) Osakkeenomistajan hallussa on paperinen osakekirja?

  Mikäli osakkeenomistajan hallussa on Yhtiön paperinen osakekirja (Hämeen Puhelin Oy:n osakekirja), osakekirja tulee viedä osakkeenomistajan valitsemaan pankkiin ja avata pankissa arvo-osuustili. Jos osakekirja ei ole osakkeenomistajan omissa nimissä, tulee lisäksi esittää selvitys siitä, millä perusteella osakkeenomistaja omistaa osakekirjan. Paperinen osake muunnetaan pankissa arvo-osuudeksi, joka talletetaan osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Osakkeenomistajan tulee esittää vaatimus osakkeidensa kirjaamiseksi arvo-osuustilille pankissaan ennen menettämisseuraamusta koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 14.6.2021 kello 15:00, ja säilyttää itsellään vaatimuksen esittämisen ajankohtaa osoittava dokumentaatio. Jälkivaihtovaatimuksen tulee tulla täydelliseksi viimeistään 30.11.2021.

   

  2) Osakkeenomistajan hallussa ei ole paperista osakekirjaa?

  Jos osakkeenomistaja tietää omistavansa yhteistilillä säilytettäviä Yhtiön osakkeita, mutta osakekirja on kadonnut tai tuhoutunut, osakkeenomistajan tulee hakea osakekirjan kuolettamista toimivaltaiselta käräjäoikeudelta. Kuolettamishakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys osakekirjan sisällöstä sekä selvitys siitä, millä perusteella hakija on omistanut osakekirjan. Osakkeenomistaja voi pyytää kuolettamishakemuksen liitteeksi Yhtiöstä rekisteriotteen vaatimuksen yksilöimiseksi. Rekisteriotetta koskevat yhteydenotot: Annu Arima, puh. 040 868 2212 tai sähköpostitse annu.arima@aina.fi. Osakkeenomistajan tulee jättää kuolettamishakemus käräjäoikeuteen ja esittää vaatimus osakkeidensa kirjaamiseksi arvo-osuustililleen pankissaan ennen menettämisseuraamusta koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 14.6.2021 kello 15:00, sekä säilyttää itsellään vaatimuksen esittämisen ajankohtaa osoittava dokumentaatio. Kuolettamismenettely voi kestää useita kuukausia, joten hakemus on suositeltavaa jättää käräjäoikeuteen mahdollisimman pian. Kun käräjäoikeus antaa kuolettamispäätöksen, osakkeenomistajan tulee toimittaa päätös pankkiin ja pyytää pankkia kirjaamaan osakkeet osoittamalleen arvo-osuustilille. Jälkivaihtovaatimuksen tulee tulla täydelliseksi viimeistään 30.11.2021

   

  Voinko hakea osinkoja ja pääomanpalautuksia takautuvasti, kun osakeomistukseni on kirjattu arvo-osuustilille?
  Osinkojen ja pääoman palautuksen maksaminen ei vaadi osakkeenomistajalta lisätoimenpiteitä sen jälkeen, kun jälkivaihtovaatimus on pätevästi esitetty ja saatettu loppuun. Maksu tapahtuu aikaisintaan arvo-osuustilikirjausta seuraavan kalenterikuukauden aikana sille pankkitilille, joka on yhdistetty arvo-osuustiliin.

  Vanhentumattomat osingot ja pääomanpalautukset maksetaan vanhentumislain säännösten mukaisesti takautuvasti kolmelta vuodelta niiden maksupäivästä lukien.  Kunkin tilikauden osingoista päättää seuraavan kalenterivuoden varsinainen yhtiökokous (esim. tilikauden 2020 osingoista päättää Aina Group Oyj:n yhtiökokous 14.6.2021).

   

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017