Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevat erityisjärjestelyt

  Aina Group Oyj suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti. Yhtiökokous toteutetaan vain siinä tapauksessa, jos se pystytään järjestämään viranomaisten määräämissä osallistumisrajoissa.

  Tämän vuoksi Aina Group kartoittaa ennakkoon osallistujamäärän. Poikkeusjärjestelyllä pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen ja kokouskutsussa mainituista hallituksen ehdotuksista päättäminen.

  Kokous pidetään kaikilta osin mahdollisimman lyhyenä ja siinä käsitellään vain kokouskutsun mukaiset asiat. Kokouksessa ei ole kahvitarjoilua, eikä jaettavaa materiaalia. 

  Vuosikertomus 2019, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi.

  Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi olemme saaneet suurimmilta osakkeenomistajiltamme ilmoituksen, että he kannattavat yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia, ja että paikalle tulemisen sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.

  Pyydämme osakkeenomistajia mahdollisuuksien mukaan harkitsemaan, onko tarvetta osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti.

  Jos kokous joudutaan koronavirus COVID-19 -epidemian vuoksi siirtämään myöhemmäksi, siitä tiedotetaan erikseen.

   

  KUTSU AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


  Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 20.4.2020 kello 10.00 alkaen osoitteessa Parolantie 104, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti kokouspaikalla alkaa kello 9:30. Kokouksessa ei ole kahvitarjoilua.

  Aina Group Oyj seuraa koronavirustilanteen kehittymistä ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajia pyydetään seuraamaan päivityksiä verkkosivulla www.ainagroup.fi mahdollisten muutosten varalta.

   

  A.     Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

   

  1.      Kokouksen avaaminen

  2.      Kokouksen järjestäytyminen

  3.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.      Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkona 22,00 euroa/osake eli yhteensä 1.296.042,00 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.4.2020.

  9.      Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

  10.  Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3 osaa yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.900,00 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 900,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 900,00 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 450,00 euroa kokoukselta.

  11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

  12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valitaan hallituksen jäseniksi Panu Ala-Nikkola, Karri Laurén, Matti Puotila, Pauli Uusi-Kilponen ja Matti Vikkula. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

  13.  Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  14.  Tilintarkastajien valitseminen

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajana jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala.

  15.  Kokouksen päättäminen

   

  B.  Yhtiökokousasiakirjat

  Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 30.3.2020 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Vanajantie 7, Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat nähtävissä myös kokouspaikalla.

  Vuosikertomus 2019, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla www.ainagroup.fi lauantaina 28.3.2020.

   

  C.  Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

   

  1.      Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 6.4.2020 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään keskiviikkona 15.4.2020 klo 10:00 mennessä.
  Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  a)    kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,

  b)    puhelimitse numeroon 040 868 2212 / Annu Arima (ma-pe klo 8:00 ja 16:00 välisenä aikana) tai

  c)     sähköpostilla annu.arima@aina.fi.
   

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Aina Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

   

  2.      Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

   

  3.      Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 15.4.2020 klo 10.00 mennessä.
   

  4.      Muut tiedot

  Aina Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.3.2020 53.843 A-osaketta ja 5.068 K-osaketta eli yhteensä 58.911 osaketta sekä A-osakkeilla 53.843 ääntä ja K-osakkeilla 101.360 ääntä eli yhteensä 155.203 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

   

  Hämeenlinnassa 10. päivänä maaliskuuta 2020

   

  AINA GROUP OYJ

  Hallitus

   

  ...

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017